مطالب جلسه ۱۷ مرداد ۱۳۹۷

برای جلسه ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ صفحات ۳۱-۴۷ (تا سر بخش ۹.۵) را مطالعه خواهیم کرد.