مطالب جلسه ۱۰ مرداد ۱۳۹۷

برای جلسه ۱۰ مرداد ۱۳۹۷ صفحات ۱۷-۳۱ (تا سر بخش ۹.۴) را مطالعه خواهیم کرد.