مطالب جلسه ۸ خرداد

جلسه چهارشنبه ۸ خرداد ساعت ۱۱ شروع خواهد شد و تا صفحه ۱۶ کتاب را مطالعه خواهیم کرد. برای این جلسه تمرین‌های فصل اول را نیز حل خواهیم کرد.

مطالب جلسه ۱ خرداد

جلسه گذشته کتاب سوم (Number Theory 3: Iwasawa Theory and Modular Forms) تمام شد و وارد مرحله پیشرفته دوره آموزشی شدیم. جهت آمادگی برای کتاب چهارم (Fermat’s Last Theorem: Basic Tools)، مدتی بر روی موضوع شماهای گروهی (group schemes) متمرکز خواهیم شد، و کتاب Introduction to Affine Group Schemes، نوشته Waterhouse را مطالعه خواهیم کرد.
 
برای چهارشنبه اول خرداد، تا صفحه ۷ کتاب را مطالعه خواهیم کرد.

مطالب جلسه ۴ اردیبهشت

برای جلسه ۴ اردیبهشت تا صفحه ۱۶۶ کتاب (آخر فصل ۱۰، شامل تمرین‌ها) را مطالعه خواهیم کرد. در این جلسه مروری بر نظریه ایوازاوا (آنچه در این فصل خواندیم) خواهیم داشت.

مطالب جلسه ۲۸ فروردین

برای جلسه ۲۸ فروردین تا صفحه ۱۶۶ کتاب (آخر فصل ۱۰، شامل تمرین‌ها) را مطالعه خواهیم کرد.